1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a dodržiavame príslušné právne predpisy. V nasledujúcom vyhlásení vás informujeme o type osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú na webovej stránke: https://www.restaurant-taverna.sk/ a jej subdoménach, o účele použitia týchto údajov a o rozsahu, v akom sa tieto údaje poskytujú tretím stranám.

Naše zásady ochrany osobných údajov boli prijaté v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


2. SUBJEKT ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov spoločnosťou Profi Catering s.r.o., IČO: 47721707, so sídlom Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš , Slovenská republika, tel.: 421 918 889 659 (ďalej len "Profi Catering s.r.o. " alebo "my"), ktorú môžete kontaktovať na restaurant@restaurant-taverna.sk.


3. ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU ÚDAJOV

Ak máte akékoľvek podnety týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov e-mailom na adresu restaurant@restaurant-taverna.sk  alebo poštou na adresu Profi Catering s.r.o., Zodpovedná osoba podľa GDPR, IČO: 47721707, so sídlom Námestie osloboditeľov 85/21 031 01 Liptovský Mikuláš,  Slovenská republika.


4. SPRACOVANIE ÚDAJOV PRI NÁVŠTEVE NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Keď navštívite našu webovú stránku, webový prehliadač, ktorý používate, nám automaticky odošle informácie, ktoré umožňujú zobrazenie našej webovej stránky. Poskytnuté informácie zahŕňajú IP adresu zariadenia pripojeného k internetu, ktoré žiada o prístup na našu webovú lokalitu, dátum a čas žiadosti a informácie o prehliadači. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do takzvaného log súboru a po maximálne 9 týždňoch sa automaticky vymažú. Zozbierané údaje neumožňujú vyvodiť žiadne priame závery o vašej identite.


Právnym základom pre spracovanie IP adries je článok 6 ods. 1 písm. f) prvá veta všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("GDPR"). Účelom spracovania údajov je zabezpečiť bezproblémové vytvorenie spojenia a bezpečnosť systému. Náš oprávnený záujem spočíva v zabezpečení vašich údajov, odhaľovaní a obrane proti pokusom o útok, štatistickom vyhodnocovaní, optimalizácii a poskytovaní našich online služieb.

Pri návšteve našich webových stránok používame aj súbory cookie a analytické služby. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. 


5. NEWSLETTER

Na webovej stránke https://www.restaurant-taverna.sk/  sa môžu používatelia prihlásiť na odber informačného bulletinu našej spoločnosti. Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu.

Spoločnosť Profi Catering s.r.o., používa na rozosielanie informačného bulletinu nástroj Sendinblue od spoločnosti Sendinblue SAS, Paris, Ile-de-France, France. 

Spoločnosť Profi Catering s.r.o., informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom informačného bulletinu, ktorý obsahuje (pokiaľ možno individualizované) informácie o produktoch, reklamných kampaniach, súťažiach a novinkách spoločnosti. Príležitostne túto službu využívame aj na vykonávanie prieskumov s cieľom zlepšiť spokojnosť zákazníkov. Informačný bulletin našej spoločnosti môže byť osobe doručený len vtedy, ak (1) má platnú e-mailovú adresu a (2) sa zaregistrovala na odber informačného bulletinu. Na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba prvýkrát zaregistrovala ako adresu na zasielanie noviniek, bude zaslaný potvrdzujúci e-mail. Potvrdzovací e-mail sa používa na kontrolu, či držiteľ e-mailovej adresy súhlasil so zasielaním informačného bulletinu ako dotknutá osoba.


Pri registrácii na odber noviniek ukladáme aj IP adresu (pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP)) počítačového systému, ktorý osoba používa v čase registrácie, a dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné na to, aby bolo možné neskôr vystopovať (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži na zabezpečenie právnej ochrany osoby zodpovednej za spracovanie.

Osobné údaje zhromaždené počas registrácie na odber noviniek sa používajú výlučne na zasielanie našich noviniek. Okrem toho môžu byť jeho odberatelia informovaní e-mailom, ak je to potrebné na fungovanie služby zasielania noviniek alebo na registráciu, ako aj v prípade zmien v ponuke noviniek alebo zmien technických podmienok. Osobné údaje zhromaždené v rámci služby zasielania noviniek sa neposkytujú tretím stranám. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu nášho newslettera. Súhlas s uchovávaním osobných údajov udelený dotknutou osobou na účely zasielania informačného bulletinu možno kedykoľvek odvolať. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Na účely odvolania súhlasu obsahuje každý newsletter príslušný odkaz na formulár na odhlásenie. Okrem toho je možné kedykoľvek sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu priamo na webovej stránke prevádzkovateľa údajov alebo informovať prevádzkovateľa údajov iným spôsobom.


Sledovanie noviniek

Newsletter obsahuje takzvané sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená do e-mailov odoslaných vo formáte HTML, ktorá umožňuje zaznamenávať a analyzovať logovacie súbory. To umožňuje štatisticky vyhodnotiť úspešnosť alebo neúspešnosť online marketingových kampaní. Zabudovaný počítací pixel umožňuje zodpovednej osobe zistiť, či a kedy dotknutá osoba e-mail otvorila. Upravené odkazy možno použiť na zaznamenanie toho, ktoré odkazy v e-maile osoba otvorila.

Správca údajov ukladá a vyhodnocuje osobné údaje získané prostredníctvom sledovacích pixelov a odkazov obsiahnutých v informačnom bulletine s cieľom optimalizovať informačný bulletin a lepšie prispôsobiť obsah budúcich informačných bulletinov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať vyhlásenie o súhlase, ktoré v tejto súvislosti poskytli. Ide o rovnaký proces, ako je zrušenie odberu informačného bulletinu.

Technológia Sendinblue sa bude používať na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a sprostredkovateľskej zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa článku 28 ods. 3 prvej vety GDPR.

Spoločnosť Sendinblue môže používať údaje príjemcov v pseudonymizovanej forme (t. j. bez uvedenia používateľa) na optimalizáciu alebo zlepšenie svojich vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačného bulletinu alebo na štatistické účely. Technológia Sendiblue však nepoužíva údaje našich príjemcov informačného bulletinu na to, aby im sama písala alebo ich odovzdávala tretím stranám.


6. WEBOVÉ FONTY GOOGLE

Webové písma Google sa používajú na zlepšenie vizuálnej prezentácie rôznych informácií na tejto webovej lokalite. Webové písma sa pri vyvolaní stránky ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa mohli použiť na zobrazenie. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma Google alebo k nim nemá prístup, text sa zobrazí štandardným písmom. Pri vyvolaní stránky sa návštevníkovi webovej stránky neuložia žiadne súbory cookie. Údaje prenášané v súvislosti so zobrazením stránky sa odosielajú na zdrojové domény, ako sú fonts.googleapis.com alebo fonts.gstatic.com. Nie sú spojené s údajmi, ktoré sa môžu zhromažďovať alebo používať v súvislosti so súbežným používaním overených služieb Google, ako je napríklad Gmail. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby nenačítaval písma zo serverov spoločnosti Google. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov Google Webfonts nájdete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

Všeobecné informácie o ochrane údajov nájdete v Centre ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/.


7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchovávame počas trvania príslušnej zákonnej premlčacej lehoty alebo dovtedy, kým trvá účel ich zhromažďovania. Po uplynutí premlčacej lehoty sa údaje zvyčajne vymažú, pokiaľ nie sú potrebné na začatie alebo plnenie zmluvy. Ak k vymazaniu údajov používateľa nedôjde, pretože údaje sú potrebné na iné zákonom povolené účely, spracúvanie údajov sa obmedzí v maximálnej možnej miere. Preto budú tieto údaje v maximálnej možnej miere blokované a nebudú spracúvané na iné účely. To platí napríklad v prípade údajov používateľov, ktoré sa musia uchovávať z dôvodov obchodného alebo daňového práva.


8. KONTAKTNÉ FORMULÁRE A KONTAKTOVANIE

Ponúkame vám možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktných formulárov, telefónu, e-mailu alebo sociálnych sietí. Takto zaslané údaje spracúva zodpovedná osoba na účely spracovania príslušnej požiadavky na základe článku 6 ods. 1 písm. b) v prípade zmlúv a predzmluvných opatrení, ako sú ponuky, a na základe článku 6 ods. 1 písm. f) v prípade iných požiadaviek. Vaše údaje môžu byť uložené a spracované v našom wordpress systéme.


9. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Zavedením technických a organizačných opatrení robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili spracovanie vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a ich ochranu.


10. ZMENA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Profi Catering s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov a inými právnymi predpismi.


11. KDE SA BUDÚ MOJE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ?

Vaše údaje sa budú spracovávať v rámci EU.

  

12. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

V súlade s článkom 15 GDPR máte právo na informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

Môžete tiež uplatniť právo na opravu, vymazanie alebo (ak vymazanie nie je možné) obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov podľa článkov 16 až 18 a 20 GDPR. Ak chcete toto právo uplatniť, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov, prosíme vás, aby ste sa obrátili na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov. Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Príslušný dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefón: + 421 2 32 31 32 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Podľa článku 21 ods. 1 GDPR možno vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracúvania opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. f) prvej vete GDPR. Tejto všeobecnej námietke sme povinní vyhovieť len vtedy, ak nám uvediete závažné dôvody (napr. možné ohrozenie života alebo zdravia).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s uplatnením vašej žiadosti podľa čl. 15 až 21 GDPR, budeme uchovávať pri uplatňovaní práv dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu. Ide o overiteľnosť vašej žiadosti.